Thầy Cung Nhật Tân qua đời

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

Chúng tôi vừa hay tin buồn

Cựu Giáo Sư CVA CUNG NHẬT TÂN

Pháp danh Đức Quang Phú

vừa tạ thế vào lúc 11:20 sáng ngày 4 tháng 9 năm 2015,

tại San Jose, CA, USA.

Hưởng thọ 78 tuổi.

Chúng em, cựu hs Chu Văn An 12B1 1973

thành kính chia buồn

cùng Cô Cung Nhật Tân và Tang quyến,

Nguyện cầu Hương Linh Thầy Cung Nhật Tân

sớm tiêu diêu nơi cõi Phật

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

sieuthoat

Leave a Reply

Your email address will not be published.