Muốn Liên Lạc Thầy Lê Hữu Phụng

Kính gởi các Thầy và các anh em đồng môn Chu Văn An.

Có người bạn năm xưa (45 năm) của Thầy Lê Hữu Phụng (dạy Anh Văn) muốn liên lạc với Thầy. Các Thầy và các anh em đồng môn Chu Văn An nếu biêt thầy Phụng ở đâu xin liên lạc

Vĩnh : 416 277 3548 hoặc email về yenluu06@yahoo.ca

Thành thật cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.