CVA Tòan Cầu Kỳ 4 tại Houston

CVA 12B1 tham dự Đại Hội CVA Tòan Cầu Kỳ 4 tại Houston, Texas, October 2013. Đại diện lớp 12B1 gồm có: Nguyễn Hữu Vũ, Cao Mạnh Minh, Nguyễn Xuân Hạo, Dương Xuân Hùng, Tạ Công Lâm, và Vũ An Đạt.

IMG_9693

IMG_9692

IMG_1081

Leave a Reply

Your email address will not be published.